Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest Agnieszka Kantorowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mindwork Agnieszka Kantorowska, ul. 3 Maja 13, 35-060 Rzeszów, NIP: 7962657304, REGON: 383566147, adres elektroniczny: blog@ultrazycie.com.pl (dalej: „Organizator”).
 2. Fundatorem Nagrody jest Organizacja Charytatywna ,,Nasza Orkiestra Serdecznej Pomocy”.
 3. Konkurs prowadzony jest pod nazwą ,,Wspomóż zbiórkę dla Filipka”
 4. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnik”). Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas jego trwania na stronie internetowej organizatora www.ultrazycie.com.pl .
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie https://www.facebook.com/ultrazycie/ (zwanej dalej “Fanpage”).

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest konsumentem;
  1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  1. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  1. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  1. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  1. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

III. Nagroda

1. W Konkursie przewidziano trzy nagróody w postaci kubków – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w VI.

2.    Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są kubki z pamiątkowymi nadrukami związanym z charytatywnym indywidualnym projektem biegowym zorganizowanym w celu promocji zbiórki na leczenie i rehabilitację Filipa, którego dotyczy niniejsza zbiórka: https://zrzutka.pl/filip-maly-wojownik-walczy-o-zdrowie .

3.    Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści komentarza pod postem o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Ultra Życie – https://www.facebook.com/ultrazycie/

4.    Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5.    Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

IV. Miejsce, czas i zasady konkursu

1.    Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ultrazycie/.

2.    Konkurs trwa od dnia 10 września 2020 r. do 13 września 2020 r.

V. Zasady uczestnictwa w konkursie

1.    Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) pracy konkursowej polegającej na opisaniu lub przedstawieniu w postaci zdjęcia lub w inny sposób jak poprzez sport można pomagać innym.

2.    Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ultrazycie oraz na stronie www.ultrazycie.com.pl .

VI.  Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1.    Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania konkursowego opisanego w V. ust. 1 Regulaminu.

3.    O przyznaniu nagrody decyduje komisja powołana przez Organizatora, która oceni artystyczne aspekty zdjęć i tekstów przedstawionych w konkursie. W skład komisji wchodzić będą w szczególności osoby biorące udział w indywidualnym projekcie biegowym promujacym zbiórkę na leczenie i rehabilitację Filipa oraz organizator.

4.    Spośród nadesłanych odpowiedzi komisja wyłoni 3 zwycięskich prac konkursowych.

5.    Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu (dalej: „Zwycięzca”).

6.    Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/ultrazycie lub na stronie organizatora: www.ultrazycie.com.pl . (dalej: „Ogłoszenie wyników”).

7.    Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – https://www.facebook.com/ultrazycie wiadomości prywatnej z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres korespondencyjny mający na celu wysłanie nagrody lub wskazanie na jej odbiór osobisty w siedzibie Organizatora.

8.    Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9.    Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 5. Ten sam termin dotyczy osobistego odbioru nagrody.

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

VII. Uprawnienia Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. Informacja o tym niezwłocznie zostanie przekazana Uczestnikom.

VIII. Przetwarzanie Danych Osobowych

1.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3.    Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4.    W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX.    Prawa Autorskie

1.    Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a)    kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b)    korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Uczestnik przystępując do konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na rozpowszechnianie w ramach konkursu przacy konkursowej przygotowanej i zgłoszonej przez organizatora.

X. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć pisemnie na adres: Mindwork Agnieszka Kantorowska z siedzibą w Rzeszowie, ul. 3 Maja 13, 35-060 Rzeszów lub drogą mailową na adres: blog@ultrazycie.com.pl.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.
 3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu oraz adres Uczestnika.

XI.  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.